Между миналото което е напът да се случи и бъдещето което вече е било

  • 2021
  • проект за временна художествена инсталация в градска среда, площадка „Мавзолей“, 2022 г.
, програма “Навън“ на Столична община, Дирекция „Култура”

Обосновка

Проектът се развива в хоризонтална структура на площадката на бившия мавзолей на 
Георги Димитров, в противовес на вече осъществените вертикални структури 
на “Бронзовата кула“ и “Един човек“ в рамките на програмата за временни художествени намеси в това натоварено с реминисценции място в сърцето 
на града.
За разлика от акцентирането на погледа отдалеч и вертикалната насоченост към небето, които предните два проекта ползват, тук се предлага структурата на кръг, положен хоризонтално върху терена, позволяващ поглед отдалеч единствено през нощта когато надписът светне, но заедно с това и обживяване на самата структура през цялото време с предоставянето на възможността хората да седнат върху буквите в кръг и станат част от произведението в символичен но и в съвсем физически приобщаващ план.

Пространство на въздействие и взаимодействие

Фигурата на кръга се ползва нашироко в моделирането на пространства, които подчертават нейерархична структура на взаимодействие, демократичност на вземане на решения или просто неформално общуване (в древността: племенният съвет, в модерността: Европейският парламент, брейнсторминг сесии).
Текстът, изписан в кръга предлага определено интензивно усещане за настоящето на това пропито със символика място. Той е отворен за интерпретации от всеки, не сочи с пръст, не поучава, не се натрапва, само приканва за участие и въвличане в създадения мизансцен.
Проектът планира специална позиция на медиатор, който да курира и програмира дискусионен форум, защото освен формата, която инсталацията предоставя, е необходимо да има и силен събитиен генератор, който да притегли хората на това място на регулярен интервал от време.

Съобщението

Текстът е израз на едно особено усещане за настоящия момент, 
в който пребиваваме: усещане за усукване в историческото време, при което миналото се преработва, пренаписва и въобразява наново в забързани темпове.
Разрушават се паметници на исторически личности от колониалното минало или пък тези от комунистическото минало, 30 години след падането на Берлинската стена; дострояват се древни крепости със съмнителна археологична легитимност; различни конспиративни теории преразглеждат историята, за да намерят улики, водещи до световни заговори; нови национални произходи, древни корени… Накратко, кипи усилен труд върху моделирането на различни моменти от миналото наново и наново.
В същото време въобразяването на бъдещето е все по-затруднено и се мисли или през рециклирани ретро-футурологични образи от 1970-те или бива изцяло аутсорснато към машините и технологиите.
Опитът за осъзнаване на това особено усукване на времето е синтезиран в изречението: 
„Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било“.

3D визуализация Желко Терзиев

архитект Делчо Делчев

конструктор Галя Крумова

типографски консултант Кирил Златков

продукция и инсталация Неон БГ

В пресата

Диана Попова. Изкуството в града изисква смелост - от всички, Портал Култура, 05.04.2022

Диана Попова. Навън и Открито – в градската среда, в предаването Музей в ефира, Програма Христо Ботев, БНР, 28.03.22

Да поседнем върху миналото - там, където беше мавзолеят, Площад Славейков, 31.01.2022

Зелма Алмалех. Красимир Терзиев: Изкуството иска доверие, Въпреки, 06.02.2022

Интервю на Светослав Николов с Красимир Терзиев и Мина Минов, Изкуство с призив за отговорност към настоящето и грижа за околната среда в програма „Навън“ на Столична община, БТВ Радио, 28.02.2022

Яна Пункина. Проектите в програма "Навън" като покана за разговор, Българско национално радио, Програма Христо Ботев, Какво се случва, 18.04.22, 08:33

-